Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Základy trestnej zodpovednosti (2012)
Mária Hencovská
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 5,00 €
Tel.: 0944507649
Verejné financie (2011)
Jozef Medveď, Juraj Nemec a kol.
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 10,00 €
Tel.: 0944507649
Základy štatistických metód (2009)
Ján Ferjenčík
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 5,00 €
Tel.: 0944507649
Štátne právo Slovenskej republiky (2011)
Igor Palúš, Ľudmila Somorová
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 9,00 €
Tel.: 0944507649
Základy práva pre ekonómov (2010)
Mikuláš Szabo,Dušan Holub
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: 5 €
Tel.: 0905338620
Teoretické východiská k problematike kultúrneho a prírodného dedičstva (2008)
Ivan Murín, Peter Andráš
Škola: Univerzita Mateja Bela
Cena: 1,5 €
Tel.: 0948250034
PRíRODNé A KULTúRNE DEDIčSTVO V KRAJINE (2008)
Ján Tomaškin, Zdena Krišková a kol.
Škola: Univerzita Mateja Bela
Cena: 1,5 €
Tel.: 0948250034
Laboratórne praktikum z chémie pre štúdium drevárskeho inžinierstva (1984)
Ing. Solár, CSc.
Škola: TU Zvolen, Drevárska fakulta
Cena: 1,5 €
Tel.: 0908866491
Prehľad stredoškolskej fyziky v príkladoch pre príjmacie skúšky na DF VŠLD vo Zvolene (1988)
Marčok,Gajtanská,Kokavec,Rajčan
Škola: TU Zvolen, Drevárska fakulta
Cena: 1,50 €
Tel.: 0908866491
Aplikovaná matematika (1988)
RNDr.Husárik, RNDr. Senko
Škola: TU Zvolen, Drevárska fakulta
Cena: 2 €
Tel.: 0908866491
Základy strojníctva (1999)
J.Sekereš, J.Turis
Škola: TU Zvolen, Drevárska fakulta
Cena: 2 €
Tel.: 0908866491
Matematika I.,Diferenciálny a integrálny počet jednej premennej (1994)
RNDr. Matejdes, CSc.
Škola: TU Zvolen, Drevárska fakulta
Cena: 2 €
Tel.: 0908866491
Technické kreslenie (1987)
Ing.Sekereš CSc,Ing.Veselovský
Škola: TU Zvolen, Drevárska fakulta
Cena: 1,50 €
Tel.: 0908866491
Matematika I., Lineárna algebra a jej aplikácie (1993)
A.Dekrét,F.Husárik,E.Senko
Škola: TU Zvolen, Drevárska fakulta
Cena: 2 €
Tel.: 0908866491
Deskripítvna geometria I. (1997)
RNDr.Palajová
Škola: TU Zvolen, Drevárska fakulta
Cena: 2 €
Tel.: 0908866491
Matematika II.,Diferenciálny a integrálny počet funkcií viac premenných (1999)
RNDr.Dekrét,RNDr.Bezáková
Škola: TU Zvolen, Drevárska fakulta
Cena: 2 €
Tel.: 0908866491
brane (2016)
brane
Škola: maratiue
Cena: 100 €
Tel.: 0200000000
Požiadavky na prijímacie skúšky- anglický jazyk (2011)
kolektív autorov
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0902698222
Regulačné technológie v produkčnom procese poľnohospodárskych plodín (Návody na cvičenia) (2008)
Dr. h. c. prof. Ing. Milan Demo, PhD.
Škola: Slovenská poľnohosodárska univerzita v Nitre
Cena: 2 €
Tel.: 0902698222
Náuka o materiáloch (2009)
prof. Ing. J. Balla, CSc.
Škola: Slovenská poľnohosodárska univerzita v Nitre
Cena: 2 €
Tel.: 0902698222