Názov (rok vydania) Autor Škola Cena Mobil
Teoretické východiská k problematike kultúrneho a prírodného dedičstva (2008) Ivan Murín, Peter Andráš Univerzita Mateja Bela 1,5 0948250034
PRíRODNé A KULTúRNE DEDIčSTVO V KRAJINE (2008) Ján Tomaškin, Zdena Krišková a kol. Univerzita Mateja Bela 1,5 0948250034
Laboratórne praktikum z chémie pre štúdium drevárskeho inžinierstva (1984) Ing. Solár, CSc. TU Zvolen, Drevárska fakulta 1,5 0908866491
Prehľad stredoškolskej fyziky v príkladoch pre príjmacie skúšky na DF VŠLD vo Zvolene (1988) Marčok,Gajtanská,Kokavec,Rajčan TU Zvolen, Drevárska fakulta 1,50 0908866491
Aplikovaná matematika (1988) RNDr.Husárik, RNDr. Senko TU Zvolen, Drevárska fakulta 2 0908866491
Základy strojníctva (1999) J.Sekereš, J.Turis TU Zvolen, Drevárska fakulta 2 0908866491
Matematika I.,Diferenciálny a integrálny počet jednej premennej (1994) RNDr. Matejdes, CSc. TU Zvolen, Drevárska fakulta 2 0908866491
Technické kreslenie (1987) Ing.Sekereš CSc,Ing.Veselovský TU Zvolen, Drevárska fakulta 1,50 0908866491
Matematika I., Lineárna algebra a jej aplikácie (1993) A.Dekrét,F.Husárik,E.Senko TU Zvolen, Drevárska fakulta 2 0908866491
Deskripítvna geometria I. (1997) RNDr.Palajová TU Zvolen, Drevárska fakulta 2 0908866491
Matematika II.,Diferenciálny a integrálny počet funkcií viac premenných (1999) RNDr.Dekrét,RNDr.Bezáková TU Zvolen, Drevárska fakulta 2 0908866491
Teória auditu (2015) Ladislav Kareš EUBA - FHI 8 0944115749
Konsolidovaná účtovná závierka (2014) Hvoždárová, Sapara, Užík EUBA - FHI 7 0944115749
Audítorské postupy (2014) Ladislav Kareš EUBA - FHI 8 0944115749
brane (2016) brane maratiue 100 0200000000
Požiadavky na prijímacie skúšky- anglický jazyk (2011) kolektív autorov SPU 2 0902698222
Regulačné technológie v produkčnom procese poľnohospodárskych plodín (Návody na cvičenia) (2008) Dr. h. c. prof. Ing. Milan Demo, PhD. Slovenská poľnohosodárska univerzita v Nitre 2 0902698222
Náuka o materiáloch (2009) prof. Ing. J. Balla, CSc. Slovenská poľnohosodárska univerzita v Nitre 2 0902698222
Enciclopedia della medicina (2003) De Agostini medicína 10 0902454207
Embryologie pro pediatry (1992) prof. MUDr.Vacek medicína 3 0902454207
O čo ide? Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.